Regulamin sprzedaży usługi pod nazwą „wizyta telefoniczna to forma kontaktu za pomocą środków komunikowania się na odległość pomiędzy pacjentem, a lekarzem, polegająca na 15-30 minutowej rozmowie z wykorzystaniem telefonii stacjonarnej lub bezprzewodowej, w trakcie której pacjent może uzyskać od lekarza Świadczenie Konsultacyjne, a także otrzymać e-receptę na leki, za wyjątkiem leków z grupy benzodiazepin i opioidów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.
W przypadku, gdy Complemed sp. z o.o. zrealizuje usługę konsultacji lekaraskiej, świadczenie pieniężne za Usługę nie jest zwracane.
 
Complemed sp. z o.o.
ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin,
NIP: 8513269160 REGON: 520982590 KRS: 000947457
 
Opłata uiszczana jest przez pacjenta za pośrednictwem systemów rozliczeń Przelewy24. Opłata uznawana jest przez Complemed sp. z o.o. z chwilą zaksięgowania jej na koncie wybranego systemu płatności.
 
Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z wizyty telefonicznej znajdującej się na stronie www.twojaprzychodnia.com, dochodzi z chwilą wybrania opcji wizyty. wizyty oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru płatnością. 
Umowa jest wiążąca do chwili zrealizowania Usługi konsultacyjnej i przez ten czas trwają wzajemne zobowiązania wynikające z Umowy. Usługa konsultacyjna jest wykonywana jednorazowo. 
Pacjentowi przysługuje prawo żądania od Complemed sp. z o.o. otrzymania faktury VAT za realizowaną Usługę. W celu uzyskania faktury VAT, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 91 433 29 19 lub mailowy na adres complemed@twojaprzychodnia.com
 
W celu zgłoszenia reklamacji przez pacjenta z powodu niewykonania Usługi przez Complemed sp. z o.o., niezbędne jest przesłanie na adres e-mail complemed@twojaprzychodnia.com reklamacji, wraz ze wskazaniem:
  • danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, 
  • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów,
  • proponowanego przez Użytkownika sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń. 
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Complemed sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem, czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez Complemed sp. z o.o. stanowiska.
 
W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata wniesiona przez pacjenta ulega zwrotowi w ten sam sposób, w jaki została uiszczona, w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.